اخبار

پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر اخوان بهابادی، معاون محترم آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برگزار گردید

آقای دکتر اخوان بهابادی: برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون مورد نظر دانشگاه می باشد. طی این جلسه پنج دوره در گروه صنعت و دو دوره در گروه فرهنگ و هنر مصوب گردید.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه ارتقاء دوره های کارورزی

جلسه در روز سه شنبه مورخ 11/8/95 در دفتر مدیرکل خدمات آموزشی با حضور جناب آقایاندکترساوهرییس موسسه صنعت و معدن، مهندس معصومیان سرپرست دفتر گسترش آموزش عالی، مهندس جمالزاده سرپرست دفتر برنامه ریزی درسی، مهندس اشرفی معاون مدیر اداره کل خدمات آموزشی در امور دانش آموختگان، آقای دکتر شمشادی مدیر کل خدمات آموزشی، خانم مصحفی معاون مدیر کل خدمات آموزشی و خانم سلیمی کارشناس مسئول خدمات آموزشی تشکیل شد.

ادامه مطلب