دفتر برنامه ریزی درسی

 

تهیه ساختارها، الگوها و روش های مناسب برای طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی

تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات آموزشی و درسی مورد نیاز.

انجام تحقیقات و مطالعات آموزشی و درسی به منظور ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی و درسی بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حوزه های مرتبط و تدوین طرح های آموزشی برای پیشنهاد به شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی

انجام فعالیت های نیازسنجی آموزشی و تهیه ساختار آموزشی مورد نیاز حوزه های شغلی

هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به سازمان ها و دستگاه های اجرایی و نهادهای متقاضی تدوین برنامه های درسی.

تدوین استانداردهای آموزشی و شرایط یادگیری مطلوب آموزشی هریک از دروس برنامه های درسی

ارزیابی مستمر برنامه های درسی و بازنگری آنها به منظور به روز نمودن و ارتقای محتوای آموزشی با توجه به نیازهای حوزه های شغلی

پاسخگویی امور دبیرخانه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی، کمیسیون معین، کمیسیون های برنامه ریزی استانی و گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی

هدایت گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی، کمیسیون های برنامه ریزی استانی و کمیته های علمی-تخصصی

تهیه، تدوین و بررسی برنامه های آموزشی و درسی و ارزیابی مراجع تدوین، بررسی و تصویب برنامه های درسی

شناسایی مراکز، انجمن های علمی- تخصصی، واحدهای تولیدی و صنعتی و ... و انتخاب افراد توانمند برای برنامه ریزی درسی و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان تدوین برنامه درسی

سازماندهی و بکارگیری ظرفیت های خارج از دانشگاه جهت تدوین و بازنگری برنامه های درسی

برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها و نشست های آموزشی مورد نیاز

پیگیری، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و درسی و ابلاغ به واحدهای مجری

مستندسازی فرآیندها، اتوماسیون هوشمند جریان کارها و ارائه گزارش های مورد نیاز به مراجع ذی ربط

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۶