شرح وظایف و ماموریت های دفتر

 

 • تهیه ساختارها، الگوها و روش های مناسب برای طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی
 • تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات آموزشی و درسی مورد نیاز.
 • انجام تحقیقات و مطالعات آموزشی و درسی به منظور ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی و درسی بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در حوزه های مرتبط و تدوین طرح های آموزشی برای پیشنهاد به شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • انجام فعالیت های نیازسنجی آموزشی و تهیه ساختار آموزشی مورد نیاز حوزه های شغلی
 • هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به سازمان ها و دستگاه های اجرایی و نهادهای متقاضی تدوین برنامه های درسی.
 • تدوین استانداردهای آموزشی و شرایط یادگیری مطلوب آموزشی هریک از دروس برنامه های درسی
 • ارزیابی مستمر برنامه های درسی و بازنگری آنها به منظور به روز نمودن و ارتقای محتوای آموزشی با توجه به نیازهای حوزه های شغلی
 • پاسخگویی امور دبیرخانه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی، کمیسیون معین، کمیسیون های برنامه ریزی استانی و گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی
 • هدایت گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی، کمیسیون های برنامه ریزی استانی و کمیته های علمی-تخصصی
 • تهیه، تدوین و بررسی برنامه های آموزشی و درسی و ارزیابی مراجع تدوین، بررسی و تصویب برنامه های درسی
 • شناسایی مراکز، انجمن های علمی- تخصصی، واحدهای تولیدی و صنعتی و ... و انتخاب افراد توانمند برای برنامه ریزی درسی و ایجاد بانک اطلاعاتی متخصصان تدوین برنامه درسی
 • سازماندهی و بکارگیری ظرفیت های خارج از دانشگاه جهت تدوین و بازنگری برنامه های درسی
 • برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها و نشست های آموزشی مورد نیاز
 • پیگیری، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و درسی و ابلاغ به واحدهای مجری
 • مستندسازی فرآیندها، اتوماسیون هوشمند جریان کارها و ارائه گزارش های مورد نیاز به مراجع ذی ربط
آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۶