اخبار - آرشیو

پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر اخوان بهابادی، معاون محترم آموزشی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برگزار گردید

آقای دکتر اخوان بهابادی: برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون مورد نظر دانشگاه می باشد. طی این جلسه پنج دوره در گروه صنعت و دو دوره در گروه فرهنگ و هنر مصوب گردید.

ادامه مطلب