آیین نامه‌ها و فرم‌ها- نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستور العمل بررسی، تهیه و بازنگری برنامه درسی/ تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۴/۰۶نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه کمیسیون استانی - تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی مهندسی فناوری / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل کارورزی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۲ / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۱/۰۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۱ / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۱/۲۴نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستور العمل کاربینی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۸/۲۸نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی فنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۴/۱۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه دانش خانواده و جمعیت / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۱/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کارشناسی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۶/۰۹/۲۰نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۷/۰۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها