درباره دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی

وظایف و مأموریت‌های دفتر گسترش:

 • دریافت درخواست‌های متقاضیان جدید اجرای دوره‌های آموزش علمی- کاربردی جهت انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته‌های تخصصی ذیربط و صدور مجوزهای لازم
 • دریافت درخواست‌های برگزاری دوره‌های آموزش علمی- کاربردی در مراکز موجود، جهت انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته‌های تخصصی ذیربط و صدور مجوزهای لازم
 • جمع‌آوری و طبقه بندی اطلاعات مراکز آموزش علمی- کاربردی به منظور رتبه بندی سالانه در زمینه اجرای دوره‌های آموزش علمی- کاربردی.
 • تهیه و تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه
 • ارائه مشاوره و راهکارهای آموزشی به دستگاه‌های اجرایی متقاضی، بخش‌های دولتی و غیر دولتی.
 • هدایت و نظارت بر نیازسنجی آموزشی متقاضیان به منظور ظرفیت‌سازی در بخش‌های اقتصادی و اجرایی.
 • مطالعه و تعیین اولویت‌ها و شاخص‌های آموزشی مورد نیاز به منظور حسن اجرای دوره‌های آموزشی علمی- کاربردی.
 • تبیین ساز و کار و تشریح ماهیت نظام علمی- کاربردی با هدف ایجاد وحدت رویه در نگرش‌ها و اجرا.
 • همکاری در تهیه و تدوین سیاست‌های ملی در زمینه توسعه آموزش‌های علمی- کاربردی.
 • برنامه‌ریزی جهت شناسایی زمینه‌های گسترش آموزش‌های علمی- کاربردی و همکاری در تهیه طرح‌های توسعه مراکز آموزش علمی- کاربردی به واحدهای ذیربط.
 • مشارکت در زمینه گسترش مقاطع مختلف تحصیلی دوره‌های علمی- کاربردی.
 • بسترسازی به منظور تنوع بخشی و توسعه دوره‌های علمی- کاربدی بر اساس دانش فنی روز.
 • همکاری و مشارکت در تدوین مکانیسم‌های مناسب در راستای تحقق اهداف نظام آموزش‌های علمی- کاربردی.
 • همکاری در تدوین ضوابط احراز صلاحیت مجریان دوره‌های آموزش علمی- کاربردی.
 • برنامه‌ریزی جهت فراهم ساختن امکان تأمین دوره‌های مورد نیاز مشاغل.
 • مدیریت عرضه و تقاضای آموزش‌های علمی- کاربردی
 • تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط ایجاد دوره‌های آموزشی علمی- کاربردی و تعیین و پیشنهاد شرایط پذیرش دوره‌ها.
 • جمع‌آوری اطلاعات مشاغل در استان‌های مختلف و به روز رسانی آمارهای مربوطه در بحث آمایش سرزمینی.
 • بسترسازی و مشارکت در زمینه ایجاد و گسترش مراکز برون مرزی دانشگاه.
 • هماهنگی با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع در خصوص انعقاد قراردادهای دانشگاه با مراکز مجری دوره‌های علمی- کاربردی.
 • سازماندهی فعالیت‌های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی.
 • نظارت بر تهیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... ارجاعی از سوی مقام مافوق.
 • شرکت در کمیسون‌ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش‌های مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶