اخبار - آرشیو

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر محمداخباری، رئیس محترم دانشگاه تشکیل گردید.

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی به ریاست جناب آقای دکتر محمداخباری، رئیس محترم دانشگاه تشکیل گردید.

طی این جلسه،1 دوره جدید درگروه صنعت،2 دوره جدید و 3 دوره بازنگری در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و2 دوره بازنگری در گروه فرهنگ و هنر به تصویب نهایی رسید.

ادامه مطلب