همکاران معاونت

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
 معاون  مختار جلالی جواران ۰۲۱۸۲۷۷۶۶۲۵
 کارشناس مسئول  مهنوش ارجمند حسابی ۰۲۱۸۲۷۷۶۶۲۴
 مسئول دفتر  زهرا رضایی ۰۲۱۸۲۷۷۶۶۲۵

 

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۷