همکاران معاونت

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
 معاون  محمدعلی اخوان بهابادی ۰۲۱۸۲۷۷۶۶۲۵
 کارشناس مسئول  مهنوش ارجمند حسابی ۰۲۱۸۲۷۷۶۶۲۴
 مسئول دفتر  زهرا رضایی ۰۲۱۸۲۷۷۶۶۲۵

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۶