نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستور العمل بررسی، تهیه و بازنگری برنامه درسی/ تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۴/۰۶
آیین نامه کمیسیون استانی - تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲
نظام آموزشی مهندسی فناوری / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
دستورالعمل کارورزی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
بخشنامه جبرانی شماره ۲ / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
بخشنامه جبرانی شماره ۱ / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
دستور العمل کاربینی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۸/۲۸
نظام آموزشی کاردانی فنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۴/۱۲
بخشنامه دانش خانواده و جمعیت / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۱/۲۱
نظام آموزشی کاردانی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
کارشناسی حرفه ای
نظام آموزشی کارشناسی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷
کاردانی فنی
تک درس
کاردانی حرفه ای
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
آیین نامه نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
فرم مقایسه ای
تک پودمان