آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
فرم مقایسه ای بازنگریفرم جدول مقایسه ای بازنگری برنامه های درسی مقطع دار
کاردانی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
کاردانی فنیفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
کارشناسی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
کارفرمایانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدرسانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدیر گروهپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مهندسی فناوریفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
نظام آموزشی کاردانی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی فنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۴/۱۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کارشناسی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی مهندسی فناوری / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها