آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل تکمیلپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دستور العمل بررسی، تهیه و بازنگری برنامه درسی/ تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۴/۰۶نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه کمیسیون استانی - تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی مهندسی فناوری / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل کارورزی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۲ / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۱/۰۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه جبرانی شماره ۱ / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۱/۲۴نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستور العمل کاربینی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۸/۲۸نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی فنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۴/۱۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه دانش خانواده و جمعیت / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۱/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
کارشناسی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
نظام آموزشی کارشناسی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
کاردانی فنیفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
تک درسفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
کاردانی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۶/۰۹/۲۰نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
بخشنامه تربیت بدنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۷/۰۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه نظام آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار