آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نظام آموزشی مهندسی فناوری / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کارشناسی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۹/۲۷نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی فنی / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۴/۱۲نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
نظام آموزشی کاردانی حرفه ای / تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
مهندسی فناوریفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
مدیر گروهپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
مدرسانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
کارفرمایانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
کارشناسی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
کاردانی فنیفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
کاردانی حرفه ایفرم های خام تدوین برنامه درسی مقطع دار
فرم مقایسه ای بازنگریفرم جدول مقایسه ای بازنگری برنامه های درسی مقطع دار
فرم مقایسه ایفرم های مقایسه ای دوره های مقطع دار
صاحب نظرانپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
شیوه نامه تک پودمانفرم های خام تدوین مقاطع بین سطوح تحصیلی
سوالات دلائل توجیهی ضرورت ایجاد رشته کاردانی / کارشناسیفرم های خام دلائل توجیهی
دستورالعمل کارورزی / تاریخ تصویب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل تکمیلپرسشنامه های طرح ارزیابی و بازنگری برنامه های درسی
دستور العمل کاربینی / تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۸/۲۸نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستور العمل بررسی، تهیه و بازنگری برنامه درسی/ تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۴/۰۶نظام نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها