معاون

 

      

        جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران

        معاون آموزشی

       دانشیار پایه ۲۷ دانشگاه تربیت مدرس

        ایمیل: m_jalali@modares.ac.ir

        تخصص: مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی

        سابقه فعالیت‌های علمی و اجرایی

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۸