دروس مهارت مشترک

الف: در مقطع کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای:

1)همه گروه‌های صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر و مدیریت و خدمات اجتماعی ملزم به انتخاب 6 واحد از بین 12 واحد در قالب 3 درس بر اساس جدول زیر می‌باشند.

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

اخلاق حرفه‌ای

2

نظری

32

2

اصول سرپرستی

2

نظری

32

3

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

نظری

32

4

کارآفرینی

2

نظری

32

5

ایمنی و بهداشت محیط کار

2

نظری

32

6

 

مهارت‌ها و قوانین کسب و کار(این درس شامل مباحث مربوط به مهارت‌های ارتباطی، بیمه، مالیات و قانون کار می‌باشد.)

2

نظری

32

 

 

2)  علاوه بر 3 درس فوق هریک از گروه‌های مذکور باید یک درس به ارزش 2 واحد را بر اساس جداول زیر انتخاب نمایند:

گروه صنعت:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

گزارش نویسی

2

نظری

32

2

مبانی کنترل کیفیت

2

نظری

32

 

 

           گروه کشاورزی:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

آموزش و ترویج کشاورزی

2

نظری

32

2

بازاریابی کشاورزی

2

نظری

32

 

 

          گروه فرهنگ و هنر:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

خلاقیت در هنر

2

نظری

32

2

فرهنگ عمومی

2

نظری

32

 

 

          گروه مدیریت و خدمات اجتماعی:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

خدمات الکترونیک

2

نظری

32

2

مستندسازی

2

نظری

32

 

 

         ب: در مقطع کارشناسی حرفه‌ای و مهندسی فناوری

              همه گروه‌های صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر ملزم به انتخاب 4 واحد از بین 8 واحد در قالب 2 درس بر اساس جدول زیر می‌باشند:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

مدیریت منابع انسانی

2

نظری

32

2

مدیریت کسب و کار و بهرو‌وری

2

نظری

32

3

مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری

2

نظری

32

4

اصول و فنون مذاکره

2

نظری

32

 

 

2)علاوه بر 2 درس فوق هریک از گروه‌های مذکور باید یک درس به ارزش 2 واحد را بر اساس جداول زیر انتخاب نمایند:

          گروه صنعت:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

کنترل پروژه

2

نظری

32

2

تحلیل هزینه و منفعت

2

نظری

32

 

 

        گروه کشاورزی:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

توسعه پایدار کشاورزی

2

نظری

32

2

کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی

2

نظری

32

 

 

     گروه فرهنگ و هنر:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

مدیریت مراکز و سازمان‌های هنری

2

نظری

32

2

مدیریت مراکز و سازمان‌های فرهنگی

2

نظری

32

 

 

    گروه مدیریت و خدمات اجتماعی:

ردیف

عنوان درس

واحد

نوع واحد

ساعت

1

تحلیل هزینه و منفعت

2

نظری

32

2

روانشناسی کار

2

نظری

32

 

 

         شایان ذکر است دروس مهارت های مشترک به روش نیمسالی پس از ترم اول و در روش پودمانی پس از پودمان اول قابل ارائه می‌باشند.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷