وضعیت برنامه های درسی در حال تدوین، بررسی و تصویب

 

دوره های مقطع دار

صنعت

کشاورزی

مدیریت و خدمات اجتماعی

فرهنگ و هنر

دوره های تک درس

صنعت

کشاورزی

مدیریت و خدمات اجتماعی

فرهنگ و هنر

دوره های تک پودمان

صنعت

کشاورزی

مدیریت و خدمات اجتماعی

فرهنگ و هنر

 
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷