همکاران معاونت


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنفاکس
معاون آموزشمختار جلالی جواران۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۵۰۲۱-۸۸۸۰۸۹۹۰
رئیس دفترمهنوش ارجمند حسابی۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۴
۰۲۱-۸۸۸۰۴۱۰۵
مسئول دفترمرتضی حنیفه۰۲۱-۸۲۷۷۶۶۲۵