همکاران اداره کل خدمات آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام همکارانتلفن مستقیم (PRI)فاکس
آقای اشرفی (مدیرکل)۸۲۷۷۲۲۲۲ - ۸۸۸۹۶۳۸۲۸۸۸۹۷۹۱۰ - ۰۲۱
آقای خروجی (مسئول دفتر)۸۲۷۷۲۲۲۲ - ۸۸۸۹۶۳۸۳۸۸۸۹۷۹۱۰ - ۰۲۱
خانم مصحفی (معاون خدمات آموزشی)۸۲۷۷۲۲۰۵ - ۰۲۱
خانم پور موسی (معاون خدمات آموزشی)۸۲۷۷۲۲۳۴ -۰۲۱
خانم کهندانی)دانشنامه)۸۲۷۷۲۲۰۶ - ۰۲۱
آقای شاه محمدی(نظام وظیفه و اتباع)۸۲۷۷۲۲۰۴ - ۰۲۱
آقای علائی۸۲۷۷۲۲۱۴ - ۰۲۱
خانم اسماعیلی پور۸۲۷۷۲۲۲۳ - ۰۲۱
خانم ملک نیا۸۲۷۷۲۲۴۹ - ۰۲۱
خانم میرشاه ولد۸۲۷۷۲۲۲۶ - ۰۲۱