مجوزهای اجرای دوره‌های آموزش علمی کاربردی

عنوان مجوز تاریخ شماره مجوز
دوره‌های ترمی تمدیدی سال ۱۳۸۳ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ ۲۲-۱۰۴۰۹
دوره‌های ترمی جدید سال ۱۳۸۳ ۱۳۸۳/۰۹/۲۴ ۲۲-۷۴۷۰
دوره‌های ترمی تمدیدی سال ۱۳۸۴ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ ۲۲-۱۰۴۱۰
دوره‌های ترمی جدید سال ۱۳۸۴ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ ۲۲-۱۰۴۰۸
دوره‌های ترمی تمدیدی سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶/۱۲/۰۶ ۲۲-۲۳۷۲۴
دوره‌های ترمی جدید سال ۱۳۸۵ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ ۲۲-۲۱۵۴۱
دوره‌های ترمی سال ۱۳۸۶ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ ۲۲-۸۴۲۹
دوره‌های ترمی سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ ۲۲-۵۷۴۶
دوره‌های ترمی سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۲۲-۲۱۶۰۰
دوره‌های ترمی سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ ۲۲-۵۲۲۵۸
دوره‌های ترمی سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ۲۲-۱۴۸۹۹۸
دوره‌های ترمی کاردانی پیوسته سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ ۲-۲۲-۹۷۲۵۰
دوره‌های ترمی کاردانی پیوسته سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۲-۲۲-۶۴۰۹۶
دوره‌های ترمی کاردانی ناپیوسته و کارشناسی سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۲-۲۲-۶۴۰۹۴
دوره‌های ترمی کاردانی و کارشناسی سال ۱۳۹۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۲-۲۲-۱۳۳۶
دوره‌های ترمی کاردانی و کارشناسی سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۲-۲۲-۸۹۸۳۵
اصلاحیه دوره‌های ترمی سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ۲۲-۲۴۴۰۷۳
مجوزهای سال ۱۳۷۴    
مجوزهای سال ۱۳۷۵    
مجوزهای سال ۱۳۷۶    
مجوزهای سال ۱۳۷۷    
مجوزهای سال ۱۳۷۸    
مجوزهای سال ۱۳۷۹    
مجوزهای سال ۱۳۸۰    
مجوزهای سال ۱۳۸۱    
مجوزهای سال ۱۳۸۲    
مجوزهای سال ۱۳۸۳    
مجوزهای سال ۱۳۸۴    
مجوزهای سال ۱۳۸۵    
مجوزهای سال ۱۳۸۶    
مجوزهای سال ۱۳۸۷    
مجوزهای سال ۱۳۸۸    
مجوزهای سال ۱۳۸۹    
مجوزهای سال ۱۳۹۰    
مجوزهای سال ۱۳۹۱    
مجوزهای سال ۱۳۹۲    
مجوزهای مهر ماه سال ۱۳۹۵    
مجوزهای بهمن ماه سال ۱۳۹۵    
مجوزهای مهر ماه سال ۱۳۹۶    
     
     
آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۶